Chi tiết văn bản

66/NQ-HĐND
15/07/2022
15/07/2022
Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2, Phụ lục 4 ban hành kèm theo Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Nghị Quyết
HĐND tỉnh Vĩnh Long
Bùi Văn Nghiêm
Chủ tịch
VĂN BẢN KHÁC