Chi tiết văn bản

69/NQ-HĐND
15/07/2022
15/07/2022
Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 278/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2021; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2021
Nghị Quyết
HĐND tỉnh Vĩnh Long
Bùi Văn Nghiêm
Chủ tịch
VĂN BẢN KHÁC