Chi tiết văn bản

70/NQ-HĐND
15/07/2022
15/07/2022
Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 09/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; vay ngân sách địa phương; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020
Nghị Quyết
HĐND tỉnh Vĩnh Long
Bùi Văn Nghiêm
Chủ tịch
VĂN BẢN KHÁC