Chi tiết văn bản

71/NQ-HĐND
15/07/2022
15/07/2022
Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long
Nghị Quyết
HĐND tỉnh Vĩnh Long
Bùi Văn Nghiêm
Chủ tịch
VĂN BẢN KHÁC