Chi tiết văn bản

80/NQ-HĐND
14/12/2022
14/12/2022
Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 15/7/2022; khoản 1, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 22/9/2022 về sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 về sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025
Nghị Quyết
HĐND tỉnh Vĩnh Long
Bùi Văn Nghiêm
Chủ tịch
VĂN BẢN KHÁC