Chi tiết văn bản

82/NQ-HĐND
14/12/2022
14/12/2022
Thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh Vĩnh Long
Nghị Quyết
HĐND tỉnh Vĩnh Long
Bùi Văn Nghiêm
Chủ tịch
VĂN BẢN KHÁC