Chi tiết văn bản

81/NQ-HĐND
14/12/2022
14/12/2022
Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 09/12/2021; khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 và khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 22/9/2022 về sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 và khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh Vĩnh Long
Nghị Quyết
HĐND tỉnh Vĩnh Long
Bùi Văn Nghiêm
Chủ tịch
VĂN BẢN KHÁC