Chi tiết văn bản

83/NQ-HĐND
14/12/2022
14/12/2022
Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 267/NQ-HĐND ngày 15/9/2020 và Điều 1 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 về sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh và phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 267/NQ-HĐND ngày 15/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với “Dự án Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, tiếp ngọt khu vực huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long”
Nghị Quyết
HĐND tỉnh Vĩnh Long
Bùi Văn Nghiêm
Chủ tịch
VĂN BẢN KHÁC