Chi tiết văn bản

99/NQ-HĐND
23/03/2023
23/03/2023
Sửa đổi, bổ sung nguồn vốn đầu tư tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long đối với “Dự án Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2)” và Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long đối với “Dự án Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, tiếp ngọt khu vực huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long”
Nghị Quyết
HĐND tỉnh Vĩnh Long
Bùi Văn Nghiêm
VĂN BẢN KHÁC