Chi tiết văn bản

100/NQ-HĐND
23/03/2023
23/03/2023
Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Nghị Quyết
HĐND tỉnh Vĩnh Long
Bùi Văn Nghiêm
Chủ tịch
VĂN BẢN KHÁC