Chi tiết văn bản

101/NQ-HĐND
23/03/2023
23/03/2023
Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long để thực hiện công trình, dự án
Nghị Quyết
HĐND tỉnh Vĩnh Long
Bùi Văn Nghiêm
Chủ tịch
VĂN BẢN KHÁC