Tra cứu văn bản

select
select
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTải về
1 41/2022/NQ-HĐND Quy định hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm đối với hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh 14/12/2022 24/12/2022
2 42/2022/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 14/12/2022 24/12/2022
3 43/2022/NQ-HĐND Quy định định mức phân bổ kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 14/12/2022 24/12/2022
4 44/2022/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ đặc thù bảo tồn lò gạch, gốm thuộc Đề án Di sản Đương Đại Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long 14/12/2022 24/12/2022
5 45/2022/NQ-HĐND Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 14/12/2022 24/12/2022
6 46/2022/NQ-HĐND Ban hành Quy định mức hỗ trợ cụ thể một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 14/12/2022 24/12/2022
7 47/2022/NQ-HĐND Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng nguồn ngân sách địa phương; cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình, dự án; cơ chế huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 14/12/2022 24/12/2022
8 48/2022/NQ-HĐND Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương; cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình, dự án; cơ chế huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 14/12/2022 24/12/2022
9 49/2022/NQ-HĐND Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương; cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình, dự án; cơ chế huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 14/12/2022 24/12/2022
10 50/2022/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho cộng tác viên dư luận xã hội cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 14/12/2022 24/12/2022
11 51/2022/NQ-HĐND Quy định mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 14/12/2022 24/12/2022
12 52/2022/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 14/12/2022 24/12/2022
13 53/2022/NQ-HĐND Ban hành Quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 14/12/2022 24/12/2022
14 54/2022/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã, thị trấn bán chuyên trách chưa đủ 15 năm công tác do thực hiện Đề án Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh số 658/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long 14/12/2022 24/12/2022
15 79/NQ-HĐND Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 14/12/2022 14/12/2022
16 80/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 15/7/2022; khoản 1, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 22/9/2022 về sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 về sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 14/12/2022 14/12/2022
17 82/NQ-HĐND Thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh Vĩnh Long 14/12/2022 14/12/2022
18 81/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 09/12/2021; khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 và khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 22/9/2022 về sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 và khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh Vĩnh Long 14/12/2022 14/12/2022
19 83/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 267/NQ-HĐND ngày 15/9/2020 và Điều 1 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 về sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh và phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 267/NQ-HĐND ngày 15/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với “Dự án Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, tiếp ngọt khu vực huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long” 14/12/2022 14/12/2022
20 84/NQ-HĐND Điều chỉnh chủ trương đầu tư thực hiện: “Dự án Hệ thống thủy lợi các xã: Song Phú, Phú Lộc, Hậu Lộc, Hòa Lộc, Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long” tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 07/7/2017; Dự án “Khối nhà làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan khối tổng hợp (Khối 2), khu hành chính tỉnh Vĩnh Long”, “Dự án Hạ tầng thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản Tam Bình - Long Hồ”, “Dự án Đường từ cầu Chú Bèn (Quốc lộ 54) ra Sông Hậu” tại Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 08/12/2017; “Dự án Bệnh 14/12/2022 14/12/2022
21 85/NQ-HĐND Đồng thuận về đề xuất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cầu Đình Khao 14/12/2022 14/12/2022
22 86/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; Vay ngân sách địa phương; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 14/12/2022 14/12/2022
23 87/NQ-HĐND Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2023; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2023 14/12/2022 14/12/2022
24 88/NQ-HĐND Thông qua mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022 14/12/2022 14/12/2022
25 89/NQ-HĐND Thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 14/12/2022 14/12/2022
26 90/NQ-HĐND Thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long để thực hiện công trình, dự án 14/12/2022 14/12/2022
27 91/NQ-HĐND Kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh Vĩnh Long năm 2023 14/12/2022 14/12/2022
28 92/NQ-HĐND Phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022 14/12/2022 14/12/2022
29 39/2022/NQ-HĐND Quy định mức chi hỗ trợ Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 22/09/2022 03/10/2022
30 40/2022/NQ-HĐND Sửa đổi khoản 2 và khoản 3 Điều 7 của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách năm 2022, ổn định đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long 22/09/2022 03/10/2022
<<<1 2 3 4 5           >>>