Thông báo

Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
(03/04/2021 15:16:12)
Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Dự kiến thời gian 03 ngày, từ ngày 08 đến 10/12/2021

Quyết định Xem chi tiết

Dự kiến chương trình: Xem chi tiết