Thông báo

Quyết định triệu tập Kỳ họp chuyên đề lần thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
(20/09/2022 07:18:05)
Quyết định triệu tập Kỳ họp chuyên đề lần thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Xem chi tiết (Quyết định)