Liên kết website

Bản đồ hành chính

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND

Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long [07/07/2016] 

Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Thông tin liên hệ qua thư điện tử [28/01/2014] 

Danh sách cấp phát hộp thư điện tử của tỉnh (mail.vinhlong.gov.vn) cho cán bộ công chức làm việc tại Văn phòng HĐND tỉnh

Sơ đồ tổ chức [28/01/2014] 

Sơ đồ tổ chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Vĩnh Long

Phòng Công tác Hội đồng nhân dân [12/03/2013] 

Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị [11/03/2013] 

Phòng Công tác Đại biểu Quốc hội [11/03/2013] 

Phòng Thông tin dân nguyện [05/03/2013] 

 Trang đầu    1    Trang cuối