Liên kết website

Bản đồ hành chính

Lượng truy cập

Đang xem: 14
Hôm nay: 62
Trong tuần: 560
Trong tháng: 1555
Tất cả: 937098
Chuyên mục - Cử tri Đại biểu - Diễn đàn của đại biểu
Báo cáo tóm tắt kết quả họp lần thứ 15, HĐND tỉnh khóa VIII

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Vĩnh Long

ĐỀ CƯƠNG

Báo cáo tóm tắt kết quả họp lần thứ 15, HĐND tỉnh khóa VIII

(Kỳ họp tiến hành trong 03 ngày: từ ngày 09 đến 11/12/2015)

 A. XEM XÉT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

- Các văn bản của UBND tỉnh: với 7 báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015, phương hướng năm 2016 như: tình hình thực hiện kế hoạch KTXH & QPAN; kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách; tình hình thực hiện vốn đầu tư XDCB, danh mục và kế hoạch đầu tư XDCB; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; 19 tờ trình và dự thảo nghị quyết.

- Nghe Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia xây dựng chính quyền năm 2015.

- Báo cáo công tác năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- Báo cáo của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh: về hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016; tình hình thực hiện nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2015; các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tờ trình và dự thảo nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2016 và Chương trình hoạt động giám sát năm 2016 của HĐND tỉnh.

B. NGHE PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO CỦA BÍ THƯ TỈNH ỦY

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Rón đã phân tích, đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH - QPAN của tỉnh trong năm 2015; tình hình an ninh chính trị trong nước và khu vực... Đồng thời, chỉ ra một số hạn chế, yếu kém cần sơ, tổng kết tìm rõ nguyên nhân và đề ra giải pháp tổ chức thực hiện tốt trong thời gian tới. Xác định năm 2016 là năm có nhiều sự kiện và nhiệm vụ chính trị quan trọng như: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X;... Bí thư Tỉnh ủy đã đề nghị các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016, năm đầu của nhiệm kỳ 2016 - 2021 như:

Tập trung đánh giá đầy đủ và khách quan kết quả thực hiện chỉ tiêu nghị quyết năm 2015 và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2016, tạo tiền đề phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu phát triển KTXH - ANQP cho những năm tiếp theo và cho cả nhiệm kỳ; tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp theo tinh thần Quyết định số 217 của Ban Chấp hành Trung ương về  "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội" và Quyết định số 218 "Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền". Tập trung thực hiện có hiệu quả đề án "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp", đề án "Tái cơ cấu ngành Công thương"; tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; xây dựng chiến lược xuất khẩu, phát triển du lịch. Hoàn thiện kết cấu hạ tầng các khu, tuyến công nghiệp, các công trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu trong năm 2016 mỗi huyện, thị có thêm ít nhất 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thực hiện tốt các chương trình phát triển đô thị, xây dựng thị trấn Trà Ôn, thị trấn Vũng Liêm đạt tiêu chí đô thị loại 4. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; nâng cao chất lượng, dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện tốt các giải pháp để phấn đấu đến cuối năm 2016, độ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 73% dân số. Triển khai kịp thời các văn bản Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; lập Ban Chỉ đạo bầu cử tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn tỉnh đúng luật định. Đảm bảo ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; nâng cao cảnh giác, chủ động nắm tình hình và bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp.

C. NGHE BÁO CÁO KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 10 CỦA QUỐC HỘI

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đã báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIII diễn ra tại Hà Nội từ ngày 20/10 đến ngày 27/11/2015 với một số nội dung chính như:

Quốc hội đã xem xét, thông qua 16 luật, 16 nghị quyết, trong đó, có một số vấn đề mới như: từ 01/01/2016 thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động dưới 2.000.000 đồng/tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995 để hưu của đối tượng này đạt mức lương cơ sở; từ 01/5/2016, thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. Riêng lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công, tiếp tục giữ mức đã tăng 8% như đã thực hiện năm 2015. Ngoài ra Quốc hội cũng đã xem xét, cho ý kiến về 06 dự án luật để làm cơ sở hoàn thiện, thể chế Hiến pháp 2013 để tiếp tục trình xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 11. Đặc biệt, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia, bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia và quyết định ngày bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND các cấp vào ngày 22/5/2016.

D. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KTXH - QPAN NĂM 2015

Trước tình hình kinh tế trong nước có nhiều biến động do ảnh hưởng tiêu cực của kinh tế thế giới đã tác động không nhỏ đến sản xuất và đời sống nhân dân. Song với sự phấn đấu và nỗ lực không ngừng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà, những chỉ tiêu chủ yếu HĐND tỉnh đề ra cho năm 2015 đã được tổ chức thực hiện tương đối đạt hiệu quả, có 20/26 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 7,1%, giá trị sản xuất của các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ tăng khá; công tác đầu tư xây dựng cơ bản được triển khai, đầu tư có tập trung, trọng tâm, trọng điểm; công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được quan tâm kịp thời, kết quả đạt tốt. Thu ngân sách đạt 103% dự toán năm, chi ngân sách đạt 101,22% dự toán năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 11.700 tỷ đồng, tăng 8,32% so cùng kỳ; thu nhập bình quân đầu người đạt 38,7 triệu đồng/người/năm. Việc đầu tư phát triển nông thôn mới tiếp tục được các ngành, các cấp tập trung triển khai thực hiện, đến nay, có 16 xã đạt xã nông thôn mới. Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt; đào tạo nghề cho 37.138 người, giải quyết việc làm cho 28.530 lao động; giảm được 1,1% hộ nghèo; độ bao phủ của bảo hiểm y tế đạt 71% tổng dân số; chất lượng dạy và học tiếp tục được nâng lên; cơ sở vật chất ngành y tế tiếp tục được đầu tư, công tác phòng và trị bệnh được thực hiện tốt; các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao tiếp tục được củng cố và nâng lên, phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới có nhiều nét tiến bộ. Các chỉ tiêu về môi trường đều đạt chỉ tiêu. Tình hình trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; công tác cải cách hành chính từng bước được hoàn thiện và đi vào nền nếp góp phần giải quyết tốt những vướng mắc, những bức xúc của người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được thực hiện. Tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế như: tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra và tăng chậm hơn năm 2014; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng nhưng còn chậm; tái cơ cấu ngành nông nghiệp chưa mang lại hiệu quả cao, thiếu nguồn lực để thực hiện; tình hình hoạt động của các doanh nghiệp còn khó khăn, việc tháo gỡ cho các doanh nghiệp chưa có sự chuyển biến mạnh; một số doanh nghiệp sản xuất chủ yếu trước đây có xu hướng giảm về năng suất và số lượng như xi măng, thủy sản, gạo xay xát....Một số dự án triển khai thực hiện còn chậm; kim ngạch xuất khẩu đạt thấp so với kế hoạch. Tình hình dịch bệnh trên người còn diễn biến phức tạp. Công tác nội chính còn một số bất cập như tệ nạn xã hội, phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông vẫn còn diễn ra. Cải cách hành chính chưa có nhiều thay đổi (đứng thứ 57/63 tỉnh, thành về chỉ số cải cách hành chính); …

D. MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG CHỨC DANH CHỨC DANH PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Miễn nhiệm 02 chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với: Ông Nguyễn Văn Thanh - nguyên Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ IX (2010- 2015) để nghỉ hưu theo chế độ; Ông Phan Anh Vũ - nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ IX (2010- 2015) để phân công công tác khác.

Bầu bổ sung bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016. Kết quả: Ông Lữ Quang Ngời - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy và Ông Trần Hoàng Tựu - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đã trúng cử giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

E. THẢO LUẬN, TRẢ LỜI CHẤT VẤN & KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

Trước kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa VIII, có 41/46 đại biểu HĐND tỉnh đã về nơi trúng cử tiếp xúc cử tri: với tổng số 89 cuộc, có 7.939 lượt cử tri tham dự với  665 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong đó có 144 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan cấp tỉnh đã được Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến UBND chỉ đạo các cơ quan chức năng tỉnh trả lời tại kỳ họp.

Phiên chất vấn đã có 17 đại biểu HĐND tỉnh gửi giấy yêu cầu chất vấn với 25 nội dung chất vấn, trong đó có 7 đại biểu với 9 vấn đề chất vấn UBND, Chủ tịch UBND tỉnh. Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục có 23 ý kiến truy vấn của đại biểu HĐND tỉnh để làm rõ hơn nội dung yêu cầu chất vấn. Phiên thảo luận tại tổ và hội trường đã có 35 vị đại biểu HĐND tỉnh phát biểu với 81 lượt ý kiến. Các nội dung của đại biểu thảo luận và chất vấn gồm: những lĩnh vực đang bức xúc có liên quan đến đời sống của đông đảo nhân dân, nhất là về sản xuất và tiêu thụ hàng hóa nông sản; về trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch quản lý đô thị; về an toàn vệ sinh thực phẩm, y đức, trang thiết bị khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa cấp huyện - tỉnh; giải pháp cho tái cơ cấu ngành nông nghiệp; giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; giải pháp chấn chỉnh việc bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh;...

Chủ tọa kỳ họp đã mời 04 vị Giám đốc sở, ngành: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Y tế và Sở Tài nguyên - Môi trường và Ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch UBND tỉnh lần lượt trả lời các ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh; ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp.

F. BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, Đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bầu cử, bỏ phiếu tín nhiệm, thảo luận, và biểu quyết thông qua 21 nghị quyết:

1. Nghị quyết số 149/NQ-HĐND ngày 10/12/2015: Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 (như Mục D của đề cương này).

2. Nghị quyết 150/NQ-HĐND ngày 10/12/2015: Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 ((như Mục D của đề cương này).

3. Nghị quyết 151/NQ-HĐND ngày 10/12/2015: Về Dự toán NSNN năm 2016; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2016; kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2016.

Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2016 là: 5.080.000 triệu đồng (bao gồm ghi thu nguồn XSKT là 900.000 triệu đồng).

Tổng chi NSĐP năm 2016 là: 6.317.522 triệu đồng (tính trên cơ sở mức lương tối thiểu là 1.150.000 đ); Tổng chi cân đối ngân sách cấp tỉnh theo nhiệm vụ được phân cấp là 2.719.211 triệu đồng (không bao gồm chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới là 1.991.696 triệu đồng và 860.000 triệu đồng từ nguồn thu XSKT).

Vốn đầu tư XDCB: nguồn NSNN và các nguồn vốn khác: 2.159.724 triệu đồng; nguồn vốn vay: 200.000 triệu đồng.

4. Nghị quyết 152/NQ-HĐND ngày 10/12/2015: Về việc phê chuẩn quyết toán thu  ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2014.

Tổng thu NSNN 11.239.147 triệu đồng; Thu NSĐP được hưởng 10.321.675 triệu đồng; Tổng chi NSĐP 9.089.694 triệu đồng; Kết dư NSĐP 1.231.981 triệu đồng.       

5. Nghị quyết 153/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015: Miễn học phí đối với học viên thuộc diện phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh học chương trình giáo dục thường xuyên, năm học 2015 - 2016.

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP, ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ: Bố trí kinh phí hỗ trợ công tác phổ cập giáo dục từ nguồn ngân sách tỉnh.

6. Nghị quyết 154/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015: Về việc quy định đối tượng và mức chi chế độ thăm bệnh, phúng điếu của UBND tỉnh Vĩnh Long.

Kinh phí sử dụng từ nguồn sự nghiệp xã hội thuộc kế hoạch hàng năm của Văn phòng UBND tỉnh.

7. Nghị quyết 155/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015: Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 132/2010/NQ-HĐND (NQ về Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương ổn định từ năm 2011 - 2015).

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc Hội khóa 13 quy định: Thời kỳ ổn định ngân sách 2011 - 2015 được kéo dài đến hết năm 2016. Thời kỳ ổn định ngân sách tiếp theo được tính từ năm 2017 đến năm 2020.

8. Nghị quyết 156/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015: Về việc sửa đổi, bổ sung và tiếp tục thực hiện Nghị quyết 133/2010/NQ-HĐND (NQ về phê chuẩn định mức phân bổ dự toán thường xuyên ngân sách địa phương ổn định giai đoạn 2011 - 2015).

Thực hiện theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13.

9. Nghị quyết 157/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015: Quy định hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước cho tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo hoạt động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Căn cứ Quyết định số 10/2014/QĐ-TTg ngày 24/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Thời gian thực hiện nghị quyết từ ngày 01/01/2016.

10. Nghị quyết 158/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015: Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh tỉnh Vĩnh Long 5 năm 2016 - 2020.

Mục tiêu của nghị quyết là: Huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, trong đó phát triển công nghiệp, dịch vụ dựa trên nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng công nghệ và chất lượng cao, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động; nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, tích cực hội nhập quốc tế. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng đảm bảo chất lượng và hiệu quả đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; quản lý khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Tiếp tục xây dựng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc làm nền tảng phát triển xã hội; tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân; nâng cao trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân góp phần cùng cả nước đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

11. Nghị quyết 159/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015: Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh năm 2016.

Mục tiêu của nghị quyết là: Tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, kinh tế phát triển bền vững; tập trung thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế; bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; quản lý và sử dụng hợp lý, có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, giải quyết các khiếu nại tố cáo và giữ vững quốc phòng - an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

12. Nghị quyết 160/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015: Quy định mức thu đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết bãi bỏ một số nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành không còn phù hợp, đồng thời quy định thống nhất mức thu đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

13. Nghị quyết 161/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015: Quy định kinh phí duy trì các hoạt động nghiệp vụ và phục vụ nhiệm vụ chính trị của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, Nhà Văn hóa - Khu thể thao ấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quy định kinh phí duy trì các hoạt động nghiệp vụ và phục vụ nhiệm vụ chính trị gồm: Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã : 20.000.000đ/Trung tâm/năm; Nhà Văn hóa - Khu thể thao ấp : 5.000.000đ/Nhà/năm.

14. Nghị quyết 162/NQ-HĐND ngày 11/12/2015: Về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh năm 2016.

Trong năm 2016 có 224 dự án công trình được các cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, hoặc dự án bức xúc cần được đầu tư gồm: 02 dự án do Trung ương đầu tư 329,88 ha đất trồng lúa được thu hồi, chuyển mục đích sử dụng; 69 dự án công trình cấp tỉnh với 46,18 ha đất trồng lúa được thu hồi, chuyển mục đích sử dụng; 153 công trình dự án cấp huyện với 19,15 ha đất trồng lúa được thu hồi, chuyển mục đích sử dụng. Ngoài ra, còn có 329,88 ha do các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa sang các loại đất khác.

15. Nghị quyết 163/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015: Về việc tạm dừng thực hiện Nghị quyết số 136/2015/NQ-HĐND ngày 16/6/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa VIII, kỳ họp thứ 13 (bất thường) về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe môtô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-CP, ngày 07/10/ 2015 của Chính phủ Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2015.

16. Nghị quyết 164/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015: Về việc Quy định mức thu phí scan (quét) các loại giấy tờ khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Mức thu phí scan (quét) trên 1 trang A4 - quét 1 mặt của trang A4: 1.400đồng/trang; trường hợp scan (quét) các loại tài liệu có kích thước khổ A3 - quét 1 mặt của trang A3 thì mức thu trên 1 trang tài liệu A3 được quy định gấp 02 lần mức thu trên 1 trang A4, cụ thể như sau: 1.400 đồng x 2 = 2.800 đồng/trang.

17. Nghị quyết 165/NQ-HĐND ngày 11/12/2015: Về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 144/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa VIII, kỳ họp thứ 14 về việc điều chỉnh, bổ sung điểm D, Điều 1, vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản của Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa VIII, kỳ họp thứ 12 về việc dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2015; kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2015.

Nghị quyết điều chỉnh 14 nguồn vốn thực hiện cho đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh, để đảm bảo giải ngân và hoàn thành hết chỉ tiêu kế hoạch vốn năm 2015.

18. Nghị quyết 166/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015: Về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình xây dựng cơ bản giai đoạn 2011-2015 của Nghị quyết  số 19/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011, NQ số 86/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 và Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh khóa VIII về việc phê duyệt danh mục công trình xây dựng cơ bản giai đoạn 2011-2015.

Nghị quyết bổ sung 09 danh mục công trình tại các xã điểm Nông thôn mới, công trình sử dụng vốn CTMTQG tiếp tục hoàn thành, công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp đã bố trí vốn năm 2014 - 2015.

19. Nghị quyết 167/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015: Về việc sửa đổi điểm b, khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 95/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 10.

Khoán kinh phí hoạt động đối với ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bằng 2.500.000đồng/tháng/ấp, khóm (tăng so mức cũ 500.000 đồng). Thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2016.

20. Nghị quyết 168/NQ-HĐND ngày 11/12/2015: Về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2016.

Lĩnh vực kinh tế - ngân sách: Tổ chức thực hiện thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2016; việc thực hiện chính sách, pháp luật và nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về đầu tư, xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn; việc thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai; việc triển khai Chương trình giống phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội: Thực hiện công tác giảm nghèo; kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo theo tiêu chí mới; việc thực hiện chế độ, chính sách về bảo trợ xã hội; việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo tinh thần nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020.

Lĩnh vực pháp chế: Công tác triển khai Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân; tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh; việc phân loại điều kiện thi hành án dân sự; thực hiện công tác cấp, tống đạt, thông báo các văn bản tố tụng của Tòa án cho đương sự; việc triển khai tổ chức thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật tiếp công dân.

Ngoài ra: Thường trực HĐND và các Ban HĐND phối hợp giám sát với Đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Ban Thường trực UBMTTQ VN tỉnh khi có yêu cầu; giám sát những vấn đề phát sinh khác, những vấn đề bức xúc qua phản ánh của cử tri và của các phương tiện thông tin đại chúng.

21. Nghị quyết 169/NQ-HĐND ngày 10/12/2015: Về Chương trình ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2016.

Xây dựng chương trình ban hành nghị quyết năm 2016 của HĐND tỉnh với 26 Nghị quyết./.

Đề cương Báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 15, HĐND tỉnh khóa VIII

Đề cương Báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp lần thứ 15, HĐND tỉnh khóa VIII

Phòng TT - DN

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Hình hoạt động

Tin xem nhiều