Liên hệ

Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Địa chỉ: Số K1, Phạm Hùng, Phường 9, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện Thoại: 0270 3823 556 

Fax: 0270 3828 418

Email: vphdnd@vinhlong.gov.vn